Skip Main Menu
 
 

bannersignal24

ศูนย์การเรียนรู้กองทัพภาคที่ ๔
Skip อาเซียน
ผู้บัญชาการทหารบก

วิสัยทัศน์ ทบ.ปี ๕๗

Available Courses

  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคน ผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิดว่าวิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจาก ความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง จัดว่าเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหาจัดการและการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชนและในตัวผู้รู้เอง จึงควรมีการสืบค้น
    รวบรวม ศึกษา ถ่ายทอด พัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
  • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ด้านวิชาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ

Course categories


ศูนย์การเรียนรู้ ส.พัน. ๒๔
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 Today Saturday, 26 September 26
27 28 29 30    
Skip งานสารบรรณ

งานสารบรรณ

การร่างหนังสือ

Skip Login