Skip Main Menu
 
 

bannersignal24

ศูนย์การเรียนรู้กองทัพภาคที่ ๔
Skip อาเซียน
ผู้บัญชาการทหารบก

วิสัยทัศน์ ทบ.ปี ๕๗

Available Courses

  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคน ผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิดว่าวิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจาก ความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง จัดว่าเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหาจัดการและการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชนและในตัวผู้รู้เอง จึงควรมีการสืบค้น
    รวบรวม ศึกษา ถ่ายทอด พัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
  • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ด้านวิชาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ

Course categories


ศูนย์การเรียนรู้ ส.พัน. ๒๔
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 Today Friday, 10 July 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Skip งานสารบรรณ

งานสารบรรณ

การร่างหนังสือ

Skip Login